Postup pri uzatváraní zmluvy

  • podanie žiadosti o poskytnutie úveru
  • vypracovanie ponuky financovania úverom
  • predloženie požadovaných dokumentov
  • vyhodnotenie predložených dokumentov zo strany Unileasing
  • uzatvorenie zmluvy o úvere
  • plnenie zo strany Unileasing
tlač