Slovník pojmov

Leasing - je prenájom vecí (automobilov, zariadení, nehnuteľností, ...) za stanovené splátky, ktoré sa po určitom čase môžu stať majetkom nájomcu za vopred dohodnutú zostatkovú cenu.

Spätný leasing - je finančný prenájom, kde ako dodávateľ vystupuje budúci nájomca, ktorý predáva leasingovej spoločnosti svoje zariadenie, ktoré mu leasingová spoločnosť (prenajímateľ) následne prenajme.

Predmet leasingu - osobný, úžitkový alebo nákladný automobil, dopravná technika, stroje, zariadenia alebo technológie, nehnuteľnosti, ktoré si prenajmete

Obstarávacia cena - cena predmetu leasingu

Akontácia - zvýšená splátka vopred, vyjadrená najčastejšie v % z obstarávacej ceny, ktorá sa platí pred prevzatím predmetu

Leasingové splátky - mesačné alebo štvrťročné splátky, ktoré sa platia v súlade so splátkovým kalendárom- daňovým dokladom.

Doba splácania - doba, počas ktorej platíte zmluvne dohodnuté splátky.

Spracovateľský paušálny poplatok - jednorazový poplatok, ktorý súvisí s nákladmi na spracovanie žiadosti a leasingovou zmluvou

Poistná udalosť - havária vozidla, totálna havária, krádež

Poistné plnenie - suma, ktorú poisťovňa zaplatí leasingovej spoločnosti v prípade poistnej udalosti

Vinkulácia poistného - zabezpečenie poistného v prospech lesingovej spoločnosti

Kúpna cena - vopred dohodnutá suma, za ktorú sa na konci leasingu odkúpi predmet leasingu

tlač