Potrebujem pomoc pri riešení reklamácie predmetu lízingu

Leasingový právny vzťah je t.z.v. nepomenovaným zmluvným typom, nakoľko nie je opísaný ako zmluvný typ ani v Občianskom ani v Obchodnom zákonníku. Nakoľko ide o zmluvu neupravenú zákonom, podrobný opis práv a povinností, záručné a servisné podmienky sa nachádzajú vo všeobecných zmluvných podmienkach (VZP) finančného leasingu. Leasingový nájomca je jediným oprávneným užívateľom a držiteľom predmetu leasingu a v budúcnosti i jeho vlastníkom, preto je celý výkon uplatňovania záručných a servisných podmienok dohodou, obsiahnutou vo VZP, prenesený na neho.

Pri preberaní predmetu leasingu je potrebné riadne ho prezrieť a v prípade zistenia nedostatkov trvať na ich odstránení ešte pred prevzatím predmetu leasingu. Ak budú nedostatky predmetu leasingu zistené až po jeho prevzatí, tak si všetky nároky z vád predmetu uplatňujete priamo u predávajúceho - dodávateľa. Máte právo žiadať bezplatné odstránenie vád predmetu leasingu resp. ak sú splnené podmienky i výmenu predmetu leasingu, avšak nemáte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Pri uplatňovaní týchto nárokov vystupujete ako zástupca našej spoločnosti na ktorý účel Vám bolo udelené plnomocenstvo, ktoré je obsiahnuté v leasingovej zmluve. O vzniku závad ako aj o priebehu, nedostatkoch a výsledkoch reklamačného konania ste nás povinný písomne informovať.

Zistenie akýchkoľvek závad na predmete leasingu Vás nezbavuje povinnosti naďalej platiť leasingové splátky.

tlač