Chcem zmeniť údaje o právnej forme

 • Všetky zmeny musí klient spoločnosti oznámiť písomne. Prílohou takéhoto oznámenia musí byť doklad potvrdzujúci zmenu (výpis z obchodného registra s uvedenou zmenou priamo na výpise, alebo doklady preukazujúce túto skutočnosť, napr. notárska zápisnica, zmluva o predaji firmy, alebo časti firmy, zmluva o zlúčení s inou spoločnosťou, zmluva o rozdelení spoločnosti). V notárskej zápisnici, resp. v jednotlivých zmluvách musia byť všetky lízingové zmluvy so spoločnosťou Unileasing s.r.o. uvedené.
  • zmena právnej formy
  • zmena v dôsledku predaja firmy
  • zrušenie firmy bez likvidácie
  • zmena v dôsledku rozdelenia firmy
  • zmena z fyzickej osoby nepodnikateľa na fyzickú osobu podnikateľa (zo súkromnej osoby na živnosť)
  • zmena z podnikateľa na súkromnú osobu (zmena zo živnostníka na súkromnú osobu)
 • Pre vykonanie týchto zmien je nevyhnuté do Unileasing s.r.o. doručiť: písomnú žiadosť lízingového nájomcu o vykonanie zmeny, fotokópiu živnostenského oprávnenia, resp. doklad o zrušení živnosti, potvrdenie o pridelení IČ DPH (platí pre platcu DPH) a bankové spojenie.
 • Zmenu môžeme vykonať kedykoľvek v priebehu trvania lízingovej zmluvy - nie spätne. Po zaevidovaní zmeny zasielame lízingovému nájomcovi Dodatok k lízingovej zmluve a potvrdenie na vykonanie zápisu zmien na Dopravnom inšpektoráte
tlač