Chcem zmeniť kontaktné údaje

 • Všetky zmeny musí klient spoločnosti oznámiť písomne. Prílohou takéhoto oznámenia musí byť doklad potvrdzujúci zmenu (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list, sobášny list, kópia nového OP a pod.).
  • zmena obchodného mena
  • zmena sídla spoločnosti, miesta podnikania, trvalého bydliska
  • zmena IČ DPH, ak sa lízingový nájomca stáva platcom DPH
  • zmena priezviska (sobáš, rozvod...)
  • zmena korešpondenčnej adresy, zmena čísla účtu, telefónnych kontaktov
 • Ako potvrdenie vykonania zmeny zasielame nájomcom potvrdenie s dátumom, odkedy je táto zmena oficiálne zaevidovaná v dokumentácii spoločnosti a potvrdenie na zápis zmien na Dopravnom inšpektoráte.
tlač