Chcem prepoistiť predmet lízingu

  • V prípade, že si chcete predmet leasingu prepoistiť do inej poisťovne, je možné o to písomne požiadať.
  • V zmysle Občianskeho zákonníka, § 800, bod 1 je možné poistnú zmluvu vypovedať len ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď je potrebné doručiť aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím do Unileasing s.r.o..
  • Pri havarijnom poistení sa rozumie poistným obdobím technický rok a pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla /PZP/ je to kalendárny rok.
tlač