Chcem dať predmet zmluvy do užívania inému subjektu

Prenechanie predmetu zmluvy do užívania inému subjektu

 • pri užívaní predmetu leasingu iným subjektom (subnájom) ostáva voči leasingovej spoločnosti aj naďalej ako zodpovedný subjekt klient, ktorý je povinný platiť leasingové splátky
 • zveriť predmet leasingu do užívania inému subjektu je možné len po schválení Unileasing s.r.o..
 • subnájom schvaľujeme na dobu od schválenia žiadosti spoločnosťou Unileasing s.r.o. až do ukončenia doby trvania zmluvy
 • o subnájom nie je potrebné žiadať v prípade, ak predmet zmluvy odovzdá klient do užívania blízkej osobe (v znení Občianskeho zákonníka to je manželka, manžel, deti, resp. u podnikateľských subjektov zamestnanci, ktorí majú s klientom uzatvorenú riadnu pracovnú zmluvu v zmysle Zákonníka práce).
 • v prípade, že klient a subnájomca už majú medzi sebou uzatvorenú subnájomnú, resp. podnájomnú zmluvu, môžu ju doložiť priamo k žiadosti, resp. pri podpise Zmlúv o užívaní (trojstranná dohoda medzi Unileasing s.r.o., klientom a subnájomcom) ktorá sa stane jej prílohou.
 • o povolenie užívania predmetu zmluvy iným subjektom je potrebné žiadať vždy písomne

Doklady subnájomcu potrebné na vyhotovenie Zmluvy o užívaní

Súkromné osoby:

 • dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS)
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu zamestnanca (nie staršie ako 1 mesiac)
 • výpis z účtu

Fyzické osoby – podnikatelia:

 • dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS)
 • živnostenský list
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
 • výpis z účtu

Právnické osoby:

 • dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS)
 • výpis z obchodného registra
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
 • výpis z účtu
tlač