Operatívny leasing

Operatívny leasing môžeme charakterizovať z pohľadu Zákona o dani z príjmov ako klasický nájom veci.

Operatívny leasing ponúka možnosť financovať vozový park a jeho správu za pevne dohodnutú mesačnú splátku počas celého zmluvného obdobia. Toto riešenie ponúka komplexné služby spojené so servisom a údržbou vozidiel. Operatívny leasing zjednodušuje účtovníctvo, keďže klient obdrží mesačne jednu fixnú faktúru, Doba nájmu je kratšia, ako je životnosť predmetu leasingu, a jej dĺžka závisí od zmluvného dojednania.

Podstatný rozdiel medzi týmto druhom leasingu a finančným leasingom je skutočnosť, že pri tomto druhu leasingu nedochádza k prechodu vlastníckeho práva na predmet leasingu na leasingového nájomcu, to znamená, že prenajatá vec po ukončení zmluvy zostáva naďalej majetkom prenajímateľa. Tento spôsob sa využíva v prípade, ak leasingový nájomca nemá záujem o vlastníctvo predmetu leasingu, alebo ak leasingový nájomca rieši problém sezónnosti používania niektorých predmetov leasingu.

Výhody operatívneho leasingu

  • Operatívny leasing má nižšie nároky na cash-flow zákazníka, nakoľko na začiatku zákazník neplatí žiadnu, alebo iba minimálnu akontáciu.
  • Pri operatívnom leasingu nie je určená minimálna doba nájmu, čo umožňuje rýchlejšiu inováciu majetku.
  • Operatívny leasing zabezpečí komplexné riadenie vozového parku, čo pre nájomcu znamená úsporu nákladov na personál a administratívu
  • Nájomné pri operatívnom leasingu je mimosúvahovou položkou
  • Možnosť využiť zvýhodnené poistné sadzby
tlač