Postup pri uzatváraní zmluvy

  • podanie žiadosti o poskytnutie leasingu
  • vypracovanie leasingovej kalkulácie a návrhu poistenia
  • predloženie požadovaných dokumentov
  • vyhodnotenie predložených dokumentov zo strany Unileasing
  • uzatvorenie leasingovej zmluvy
  • financovanie predmetu leasingu
tlač