Potrebné doklady

Právnická osoba

 • dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS)
 • výpis z obchodného registra
 • osvedčenie IČ DPH
 • súvaha na originálnom tlačive
 • výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu

Fyzická osoba - podnikateľ

 • dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS)
 • živnostenský list alebo iný rovnocenný dokument, umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť
 • osvedčenie IČ DPH
 • výkaz o majetku a záväzkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu

Spoločnosť si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie doplňujúcich dokladov a dokumentácie potrebné k posúdeniu žiadosti o finančný leasing.

tlač