Finančný leasing

Finančný leasing je dlhodobý prenájom predmetu leasingu. Počas doby nájmu je vlastníkom predmetu leasingu prenajímateľ (leasingová spoločnosť), ktorý prevádza na nájomcu všetky povinnosti a riziká spojené s vlastníctvom a užívaním predmetu leasingu. Leasingová spoločnosť súčasne splnomocňuje nájomcu k uplatňovaniu práv voči dodávateľovi predmetu leasingu. Po ukončení nájmu má nájomca právo na kúpu predmetu leasingu za vopred dohodnutú kúpnu cenu.

Výhody finančného leasingu

Základnou výhodou finančného leasingu je skutočnosť, že na obstaranie ľubovoľného predmetu leasingu nepotrebujete celú finančnú hotovosť. Pre začiatok Vám stačí len malá investícia vo výške akontácie.

Leasing je rýchly a dostupný spôsob financovania, nie je administratívne tak náročný, ako bankový úver.

Leasing umožňuje zrýchlené odpisovanie majetku, zrýchlené odpisy sa zarátajú do nákladov, čím znižujú základ dane a teda aj výšku samotnej dane.

Leasingovú zmluvu je možné uzatvoriť do 24 hodín od podpísania žiadosti o financovanie.

Výhody finančného leasingu od nás sú

  • bezkonkurenčná rýchlosť a komfort ako môžete financovať kúpu predmetu leasingu
  • užívate predmet leasingu bez toho, aby ste mali k dispozícii celú finančnú hotovosť na obstaranie
  • máte možnosť využiť zvýhodnené poistné sadzby
  • možnosť poistiť schopnosť splácať leasingové splátky
  • možnosť skrátiť odpisovanie vozidla
  • máte garantovanú výšku leasingových splátok
  • nepreverujeme registre
tlač