Potrebné doklady

Pre čerpanie výhod zo služieb faktoringu je potrebné ako základné doklady predložiť

Fyzické osoby – podnikatelia

  • dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS)
  • živnostenský list
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  • výpis z účtu

Právnické osoby

  • dva doklady totožnosti (OP, VP, PAS)
  • výpis z obchodného registra
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  • výpis z účtu

a iné doklady v závislosti na podmienkach zmluvy.

tlač