Postup pri uzatváraní zmluvy

  • podanie predbežnej žiadosti o poskytnutie factoringu
  • po jednaní s pracovníkmi Unileasnigu vyplnenie záväznej žiadosti o poskytnutie factoringových služieb
  • predloženie požadovaných dokumentov
  • vyhodnotenie predložených dokumentov zo strany Unileasing
  • uzatvorenie factoringovej zmluvy
  • financovanie pohľadávok
tlač